IPB

Здравей, гостенино ( Влизане | Регистриране )

 
9 страници V  « < 3 4 5 6 7 > »   
Reply to this topicStart new topic
> СРЪБСКО ТРИЦВЕТНО ГОНЧЕ
Оценка: 5 V
BOGO
публикуване Feb 25 2011, 02:44 PM
Коментар #81
  

Баш ловец
Икона на групата

Група: Модератори
Мнения: 254
Skype:


 
 
Уважаеми ,колеги след написано до Председателя на БНК "Сръбско трицветно гонче" писмо от мен във връзка със състоянието на клуба и неговата дейност се получи следният отговор ,който бях помолен да публикувам за информация.


Уважаеми г-н Станков, уважаеми колеги любители на породата сръбско трицветно гонче,

С радост научавам за вашия и колегите интерес към клубната дейност. Беше време това най-после да се случи. За съжаление разбирам за този интерес от форумите, и от Вашето единствено писмо от 22.02.2011г, въпреки че навсякъде (в списания, сайтове, а и в самата федерация) имат моите телефон и е-mail. Независимо от това се радвам че има хора които се интересуват от породата и от правилното и развъждане.
Работата на Клуба през годините, беше насочена преди всичко в популяризиране на породата сред ловните среди, в убеждаването на колегите притежатели на гончета от тази прекрасна порода, за необходимостта от правилното и развъждане, от родословия на кучетата и т.н. - основни неща в кинологията. Средствата за това обаче са ограничени, а резултатът е че породата стана доста популярна сред ловците, но за съжаление и сред търговците на всякакви кучета, предимно без родословни документи и нечистопородни. Един от проблемите върху който следва да се работи занапред. Подробен отчет за работата и резултатите, които сме постигнали ще дам на Общото събрание на клуба.
Предвид заявения от Вас интерес и желание (надявам се да не сте сам а да изразявате някакво общо мнение)да се проведе Общо събрание обявявам следното:
Управителния съвет на Български национален клуб "Сръбско трицветно гонче" насрочва Редовно отчетно-изборно Общо събрание на Клуба на 26.03.2011 в гр. София от 10 часа. Мястото ще укажа по-късно (в понеделник), тъй като чакам потвърждение от залата.
Дневен ред:
1. Отчет на Ръководството на Клуба за извършената работа.
2. Прием на нови членове
3. Избор на ново ръководство и освобождаване на старото
4. пасоки в развитието да клубната дейност
5. Други

Ще Ви помоля да публикувате това във форумите, за информация на колегите. Разчитам на Вашето съдействие информацията да достигне до максимален брой собственици и любители на породата, за което предварително Ви благодаря.
Обява за насроченото Общо събрание ще публикувам и в някои ловни медии.

С уважение: Петър Петров, председател на БНК "Сръбско трицветно гонче"

My Signature
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
koko223
публикуване Feb 25 2011, 04:37 PM
Коментар #82
  

Баш ловец
Икона на групата

Група: Модератори
Мнения: 466


 
 
Браво Боги, разръчка нещата и работата ще тръгне az.gif Ако поканиш и Tanja Savic на събранието , да изпълни Poludela........радоста ми ще е безгранична !

Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
BOGO
публикуване Feb 25 2011, 05:00 PM
Коментар #83
  

Баш ловец
Икона на групата

Група: Модератори
Мнения: 254
Skype:


 
 
Цитат(koko223 @ Feb 25 2011, 03:38 PM) *
Браво Боги, разръчка нещата и работата ще тръгне az.gif Ако поканиш и Tanja Savic на събранието , да изпълни Poludela........радоста ми ще е безгранична !


Да ти кажа честно и ,аз така помислих ,ама като прочетох устава ,останах разочарован unsure.gif ,виж подчертаното

УСТАВ на Български национален клуб "Сръбско трицветно гонче"


Чл.1./1/. Български национален клуб “СРЪБСКО ТРИЦВЕТНО ГОНЧЕ” (БНКСТГ), наричан по-долу за краткост “КЛУБ”, е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ. Сдружението не е ограничено със срок.
/2/. Клубът е сдружение с нестопанска цел в частна полза
/3/. Български национален клуб “СРЪБСКО ТРИЦВЕТНО ГОНЧЕ” (БНКСТГ) е пълноправен член на официалната национална киноложка структура - Българска републиканска федерация по кинология /БРФК/, представляваща България пред Международната киноложка Федерация и приема и спазва Устава и правилниците на БРФК.
Чл.2./1/. БНКСТГ е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на Клубът отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този устав имуществени вноски.
НАИМЕНОВАНИЕ
/2/. Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието “БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КЛУБ СРЪБСКО ТРИЦВЕТНО ГОНЧЕ”, което може да се изписва и на английски език “BULGARIAN NATIONAL CLUB JUGOSLAVIAN TROBOINI GONIC”.
/3/. Всяко писмено изявление от името на Клуба трябва да съдържа неговото наименование, седалище и адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС
Чл.3. Седалището на Клуба е гр.София,ж-к “Иван Вазов”, ул.”Краище”, бл.37, вх.А,ап.2.
ЦЕЛИ
Чл.4./1/. Да обединява собствениците на чистопородни ловни кучета с доказан произход от породите: сръбско трицветно гонче.
/2/.Да запазва и разпространява породите: сръбско трицветно гонче
/3/.Да гарантира произход и качество на кучетата с клубни родословия
/4/. Да повишава киноложката култура на членовте си и да популяризира дейността си пред обществото.
/5/.Да създаде регионални секции на Клуба със същия предмет на дейност.
/6/.Придобиване на лиценз от БРФК за организиране на полеви изпитания и национални изложби с присъждане на титла С.А.С. за национален шампион на България.
/7/. Клубът да бъде постоянен източник на достоверна информация относно посочените породи и свързаните с тях прояви: семинари и състезания, изложби, развъдници, произведени кучила и други.
СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
Чл.5.Средствата за постигане на тези цели са:
А/ Разпространение на киноложка литература, стандарти на породите, календар на изложби и състезания и други информационни материали, свързани с отглеждането и развъждането на кучета от породите, посочени в чл.4./1/.
Б/ Завеждане на племенна книга за породите.
В/ Подобряване качеството на кучетата от тези породи посредством целенасочена развъдна дейност, правилна селекция и внос на ценни екземпляри.
Г/ Ежегодно провеждане на бонитировка на племенните кучета
Д/ Пролетно и есенно извеждане на младите кучета
Е/ Организирането на клубни екстериорни изложби
Ж/ Организиране на клубни изпитания с цел запазването на работните качества на породата
З/ Поддържане на връзки с клубове в чужбина със същия предмет на дейност с оглед получаване на нова информация за породата и начините на нейното развъждане и използването им и за лов
И/ Даване на компетентни консултации на членовете на Клуба, организиране на семинари и други обучения
Й/ Обучение и провъзгласяване на съдии за породите
К/ Организиране на пролетни и есенни полеви изпитания
Л/ Покупко-продажба на дивеч и дивечови продукти с цел обучение и запазване качествата на породите и тяхното популяризиране
М/ Създаване и поддържане на съоръжения за обучение на кучета
Н/ Наемане на ловностопански терени, съгласно изискванията на законите и след получаване на съответните разрешителни, ако се изискват такива с цел запазване и обучение на клубните кучета
О/ Организиране на ловни излети съгласно изискванията на закона за български и чуждестранни ловци с цел популяризирането качествата на породите
Чл.6. Дейността на Клуба се реализира въз основа на доброволност на членовете, свободен избор на организационни форми, изборност, мандатност и периодична отчетност, гласност на всички решения.
ЧЛЕНСТВО И ЧЛЕНСКИ ВНОС
Чл.7. В Клуба могат да членуват неограничен брой дееспособни лица, навършили 18 години, независимо от пол, раса и вероизповедание, които споделят идеите на Клуба, спазват правилата и изискванията на този устав и заплащат редовно членския си внос.
Чл.8. Нови членове се приемат от Управителния съвет /УС/, въз основа на писмена молба до него, придружена от документи определени от УС, след одобрение получено от 2/3 от учредителите на Клуба
Чл.9. Учредителите имат право да отказват членство на физически лица, които не се ползват с добро име, както и на лица, за които е известно, че осъществяват професионална търговия с кучета.
Чл.10. Ако молбата бъде отхвърлена , нова такава може да бъде подадена най-рано след 6 месеца.
Чл.11. При приемане на нов член същият заплаща членски внос в определения от УС размер.
Чл. 12. Членството се прекратява :
А/ При доброволен отказ , посредством еднократно писмено уведомление до УС
Б/ С изключване от Общото събрание, когато е доказано че с поведението си провиненото лице е уронило престижа и доброто име на Клуба, грубо е нарушило изискванията на Устава, както и при неплащане на членския си внос повече от 3 месеца.
В/ От УС при не плащане на членския внос повече от 3 месеца
Чл.13. Всеки член на Клуба заплаща членски внос в определен от УС размер и периодичност.
Чл.14. Всеки член на Клуба има следните права:
А/ Да участва в Общото събрание на Клуба с право на глас и да бъде избиран в органите на управление
Б/ Да изисква клубна информация и безплатно да я ползва
В/ Да прекъсне членството си
Чл.15. Всеки член е длъжен:
А/ Да спазва Устава и другите разпоредби на Клуба
Б/ Да заплаща редовно членския си внос
В/ Да присъства и участва в клубни, национални и международни киноложки мероприятия
Г/ Да информира своевременно за смяна на адреса си
УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ
Чл.15. Ръководните органи на Клуба са :
А/ Общо събрание /ОС/
Б/ Управителен съвет /УС/
В/ Председател на УС
Г/ Комисия по развъдната дейност
ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл.16. /1/. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението
/2/. Членовете на сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице, член на Клуба , което да ги представлява на едно заседание на ОС. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове на Клуба едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.
Чл.17. Общото събрание:
А/ Избира Управителен съвет и Председател на УС
Б/ Изменя и допълва Устава
В/ Приема правилници за осъществяване дейността на Клуба
Г/ Приема и изключва членове съгласно правилата на този Устав
Д/ Взема решение за откриване и закриване на регионални Клубове на породите
Е/ Взема решение за участие в други организации
Ж/ Приема основните насоки и програма за дейността на Клуба
З/ Приема Бюджета на Клуба
И/ Приема отчета за дейността на УС
Чл.18. ОС се свиква на заседание от УС. Една трета от членовете на Клуба имат право да поискат от УС да свика ОС и ако той не отправи писмена покана за свикване в месечен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището на Клуба по писмено искане на заинтересуваните лица.
Чл.19./1/. ОС е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове на Клуба. При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.
/2/. Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.
Чл.20. При гласуване всеки член има право на един глас.
Чл.21. Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство /50%+1 глас/ от присъстващите.
Чл.22. Решенията за изменение и допълнение на Устава се вземат с мнозинство от 50% + 1 гласа от всички членове на Клуба
Чл.23. ОС не може да взема решения, които не са включени в обявения за заседанието дневен ред.
Чл.24. За всяко заседание на ОС се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, водило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл.25. Управителния съвет се състои от три лица - членове на Клуба.
Мандат
Чл.26. УС се избира за срок от пет години като негови членове могат да бъдат преизбирани неограничено.
Правомощия
Чл.27. Управителният съвет:
А/ Осигурява изпълнението на решенията на ОС.
Б/ Разпорежда се с недвижимото и движимо имущество съгласно разпоредбите на този Устав.
В/ Подготвя и внася в ОС проекта за бюджет.
Г/ Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на Клуба.
Д/ Определя реда и организира извършването на дейността на Клуба, включително тази в обща полза и носи отговорност за това.
Е/ Определя адреса на Клубът.
Ж/ Приема правила за работата си.
З/ Определя размера на членския внос.
И/ Взема решения по всички други въпроси , освен по тези които са от компетентността на ОС на Клуба.
К/ Подготвя и предлага кандидат съдии пред националната киноложка структура.
Чл. 28. УС води следните документи:
А/ Протоколи от ОС
Б/ Протоколна книга за заседанията на УС
В/ Счетоводна документация
Г/ Племенна книга, регистър, оценителни листове, фото и видео архив
Заседания
Чл.29. Заседанията на УС се свикват от Председателя по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж на три месеца, както и по писмено искане на всеки от неговите членове. Ако председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото искане, такова се свиква от всеки от заинтересованите членове на УС.
Чл. 30./1/. Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на УС. За присъстващо се счита и лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща удостоверяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
/2/. Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.
Чл.31. Заседанията се водят от председателя на УС, а в негово отсъствие от избран от УС негов член.
Решения
Чл. 32. УС взема решенията си с мнозинство от всички членове.
Чл. 33. Членовете на УС носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи интересите и имуществото на Клубът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл.34. Председателят на УС представлява Клуба пред всички държавни органи, обществени организации и националната киноложка структура БРФК, представляваща Република България пред Международната киноложка федерация и пред чуждестранни киноложки организации; заверява документите, издадени от Клуба, ръководи дейността и се разпорежда с имуществата и паричните средства по решение на УС. Председателят контролира работата на Комисията по развъдна дейност при сертифициране на новородени кученца и татуирането им. Завежда общия регистър и оценителните листове, както и фото и видео архива на Клуба.
Чл. 35. Председателят на УС няма право да извършва разпоредителни действия и да обременява с тежести недвижимите имоти на Клуба без решение за това от УС.
ЗАПАЗЕНИ ПРАВА ЗА УЧРЕДИТЕЛИТЕ
Чл.36. Учредителите имат право да избират Управителен съвет и Председател на Управителния съвет като в този случай решението на учредителите отменя решението на ОС по чл.17.т.1.
Чл.37. Учредителите имат право да отказват прием на нови членове по причини, свързани с дейността, Устава и доброто име на Клуба. В този случай решението на учредителите отменя решенията на всички други органи на Клуба, които му противоречат.
Чл. 38. При доказан случай на уронване на престижа и доброто име на Клуба, учредителите могат да изключват и вече приети членове. Решението им в този случай не подлежи на контрол от другите органи на сдружението.
Чл.39. Учредителите могат да отменят решенията на ОС по чл.17.т2., като в този случай могат да отхвърлят промените изцяло или частично, както и да извършват промени в Устава с цел запазване целите на Клуба и интересите на членовете му.
Чл.40. Всички решения по чл. 36; 37;38 и 39 от настоящия Устав се вземат с мнозинство две трети от всички учредители.

КОМИСИЯ ПО РАЗВЪДНАТА ДЕЙНОСТ
Чл.40. Комисията по развъдната дейност /КРД/ осъществява цялостен контрол по развъдната дейност, изготвя следните документи: акт за връзка, сертификат за новородените кученца, селекционно удостоверение.
Чл.41. КРД се отчита пред ОС
Чл.42. КРД се състои от трима членове, които избират помежду си председател. Председателя на КРД ръководи заседанията на комисията и я свиква, когато това е необходимо. КРД може да се свика и от всеки от членовете и с писмена покана.
Чл.43. Решенията на КРД се вземат с мнозинство от две трети от всички членове на комисията.
ИМУЩЕСТВО
Чл.44. Имуществото на Клуба се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона.
ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА
Чл.45. Източници на средства на сдружението са имуществените вноски на членовете, стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения от физически и юридически лица , спонсорство и по всички не забранени от закона начини за набиране на средства , приходи от клубни прояви, издаване на родословни документи.
Имуществени вноски на членовете
Чл.46. Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от УС, който посочва и начина на внасянето им.
Чл.47. Набраните средства могат да се използват само целите и задачите на Клуба. Всички направени разходи се документират и контролират от УС.
П РЕКРАТЯВАНЕ
Чл.48. Сдружението се прекратява:
А/ По решение на ОС
Б/ По решение на Окръжния съд по седалището в случаите на чл.13,ал.1, т.3 от ЗЮЛНЦ
ЛИКВИДАЦИЯ
Чл.49./1/. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.
/2/.Ликвидацията се извършва от УС, а в случаите на чл.13, ал.4 и чл.14,ал.3 ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от Окръжния съд по седалището.
/3/. Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства , а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на сдружението. Той няма право да прехвърля имущество на лицата по чл. 43, ал.2 ЗЮЛНЦ.
Имущество след ликвидацията
Чл.50./1/. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя на членовете на клуба по тяхно писмено споразумение относно разпределението му. Ако такова споразумение не бъде постигнато, разпределението се извършва от съда.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.51./1/. БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КЛУБ "СРЪБСКО ТРИЦВЕТНО ГОНЧЕ" има свой печат, значка, членска карта акт за връзка, сертификат за новородените кученца, селекционно удостоверение и емблема.
/2/.Емблемата е кръгла. На нея е изобразено куче от породата сръбско трицветно гонче с надпис “БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КЛУБ СРЪБСКО ТРИЦВЕТНО ГОНЧЕ”.
/3/. Печатът на Клуба е копие на емблемата му.
/4/. Документите , издадени от комисията по развъдна дейност, се изписват на български и английски език.
Чл.52. Всички ръководни длъжности в клуба се изпълняват на обществени начала. Изключение се допуска само с решение на УС и УЧРЕДИТЕЛИТЕ.
Чл. 53. Настоящия Устав е приет и подписан от учредителите на Учредително събрание на 05.02.2004 г. в гр.София.

УЧРЕДИТЕЛИ
1. Петър Тошков Петров
2. Момчил Тошков Петров
3. Милен Стефков МихайловMy Signature
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
4ista4
публикуване Feb 25 2011, 11:41 PM
Коментар #84
  

Ловец
****

Група: Потребители
Мнения: 162


 
 
ЗАПАЗЕНИ ПРАВА ЗА УЧРЕДИТЕЛИТЕ
Чл.36. Учредителите имат право да избират Управителен съвет и Председател на Управителния съвет като в този случай решението на учредителите отменя решението на ОС по чл.17.т.1.
Чл.37. Учредителите имат право да отказват прием на нови членове по причини, свързани с дейността, Устава и доброто име на Клуба. В този случай решението на учредителите отменя решенията на всички други органи на Клуба, които му противоречат.
Чл. 38. При доказан случай на уронване на престижа и доброто име на Клуба, учредителите могат да изключват и вече приети членове. Решението им в този случай не подлежи на контрол от другите органи на сдружението.
Чл.39. Учредителите могат да отменят решенията на ОС по чл.17.т2., като в този случай могат да отхвърлят промените изцяло или частично, както и да извършват промени в Устава с цел запазване целите на Клуба и интересите на членовете му.
Чл.40. Всички решения по чл. 36; 37;38 и 39 от настоящия Устав се вземат с мнозинство две трети от всички учредители.
Хвала на таквиз учредители.По всичко личи,че развитието на породата е основната им цел дори бих казал,че това е призванието им.Абе с две думи добре,че не прибързах и не се захванах със стг.Желая успех на колегите отглеждащи и симпатизанти на породата.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
koko223
публикуване Feb 26 2011, 11:13 PM
Коментар #85
  

Баш ловец
Икона на групата

Група: Модератори
Мнения: 466


 
 
С две думи , местата за вождове са изчерпани ( в лицето на тримата учредители),трябват им индианци biggrin.gif . Мисля ,че на събранието ще са те тримата и некой техен приятел .Царува им се - Кадафи, Фидел ......., мерси ag.gif

Боги, мисли нещо друго бате !

Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
BOGO
публикуване Feb 27 2011, 09:41 AM
Коментар #86
  

Баш ловец
Икона на групата

Група: Модератори
Мнения: 254
Skype:


 
 
Цитат(koko223 @ Feb 26 2011, 10:14 PM) *
С две думи , местата за вождове са изчерпани ( в лицето на тримата учредители),трябват им индианци biggrin.gif . Мисля ,че на събранието ще са те тримата и некой техен приятел .Царува им се - Кадафи, Фидел ......., мерси ag.gif

Боги, мисли нещо друго бате !


Ааааа , аз съм ,го измислил вече ,днес имам една среща по въпроса и най вероятно ще се стигне до учредяването на нов клуб . Така ,че не се притеснявайте а дайте да събираме ,колкото се може повече данни за кучетата от породата в БГ ,за да ни е по лесно след това. az.gif

My Signature
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
koko223
публикуване Feb 28 2011, 12:35 AM
Коментар #87
  

Баш ловец
Икона на групата

Група: Модератори
Мнения: 466


 
 
Цитат(BOGO @ Feb 27 2011, 08:42 AM) *
Ааааа , аз съм ,го измислил вече ,днес имам една среща по въпроса и най вероятно ще се стигне до учредяването на нов клуб . Така ,че не се притеснявайте а дайте да събираме ,колкото се може повече данни за кучетата от породата в БГ ,за да ни е по лесно след това. az.gif


Каквото се знае със сигурност ще се запише, и така стъпка по стъпка az.gif

Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
gsp
публикуване Mar 2 2011, 03:45 PM
Коментар #88
  

Баш ловец
*****

Група: Потребители
Мнения: 275


 
 
Цитат(koko223 @ Feb 27 2011, 11:36 PM) *
Каквото се знае със сигурност ще се запише, и така стъпка по стъпка az.gif

Дано тръгнат нещата !
И сега като нямам никакъв документ за кученцето .....к'во шъ прайм ?!
1 ....
2 .......
3...........

Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
koko223
публикуване Mar 2 2011, 04:59 PM
Коментар #89
  

Баш ловец
Икона на групата

Група: Модератори
Мнения: 466


 
 
Цитат(gsp @ Mar 2 2011, 02:46 PM) *
Дано тръгнат нещата !
И сега като нямам никакъв документ за кученцето .....к'во шъ прайм ?!
1 ....
2 .......
3...........


Ами то и аз нямам за моето biggrin.gif .Вадиш го на екстериорна изложба за експертна оценка и му вадиш бяло родословие .

Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
BOGO
публикуване Mar 2 2011, 09:45 PM
Коментар #90
  

Баш ловец
Икона на групата

Група: Модератори
Мнения: 254
Skype:


 
 
wink.gif , е хе,ей харесвате ми вече ay.gif Само имайте малко търпение и нещата ще си дойдат на мястото. Но не и без Вашето активно участие ,тогава ,когато потрябва. az.gif az.gif

My Signature
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Stankosi
публикуване Mar 4 2011, 12:46 AM
Коментар #91
  

Мощен Потребител
Икона на групата

Група: Модератори
Мнения: 55
Skype:


 
 
Цитат(BOGO @ Feb 25 2011, 04:01 PM) *
Да ти кажа честно и ,аз така помислих ,ама като прочетох устава ,останах разочарован unsure.gif ,виж подчертаното

УСТАВ на Български национален клуб "Сръбско трицветно гонче"


Чл.1./1/. Български национален клуб “СРЪБСКО ТРИЦВЕТНО ГОНЧЕ” (БНКСТГ), наричан по-долу за краткост “КЛУБ”, е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ. Сдружението не е ограничено със срок.
/2/. Клубът е сдружение с нестопанска цел в частна полза
/3/. Български национален клуб “СРЪБСКО ТРИЦВЕТНО ГОНЧЕ” (БНКСТГ) е пълноправен член на официалната национална киноложка структура - Българска републиканска федерация по кинология /БРФК/, представляваща България пред Международната киноложка Федерация и приема и спазва Устава и правилниците на БРФК.
Чл.2./1/. БНКСТГ е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на Клубът отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този устав имуществени вноски.
НАИМЕНОВАНИЕ
/2/. Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието “БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КЛУБ СРЪБСКО ТРИЦВЕТНО ГОНЧЕ”, което може да се изписва и на английски език “BULGARIAN NATIONAL CLUB JUGOSLAVIAN TROBOINI GONIC”.
/3/. Всяко писмено изявление от името на Клуба трябва да съдържа неговото наименование, седалище и адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС
Чл.3. Седалището на Клуба е гр.София,ж-к “Иван Вазов”, ул.”Краище”, бл.37, вх.А,ап.2.
ЦЕЛИ
Чл.4./1/. Да обединява собствениците на чистопородни ловни кучета с доказан произход от породите: сръбско трицветно гонче.
/2/.Да запазва и разпространява породите: сръбско трицветно гонче
/3/.Да гарантира произход и качество на кучетата с клубни родословия
/4/. Да повишава киноложката култура на членовте си и да популяризира дейността си пред обществото.
/5/.Да създаде регионални секции на Клуба със същия предмет на дейност.
/6/.Придобиване на лиценз от БРФК за организиране на полеви изпитания и национални изложби с присъждане на титла С.А.С. за национален шампион на България.
/7/. Клубът да бъде постоянен източник на достоверна информация относно посочените породи и свързаните с тях прояви: семинари и състезания, изложби, развъдници, произведени кучила и други.
СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
Чл.5.Средствата за постигане на тези цели са:
А/ Разпространение на киноложка литература, стандарти на породите, календар на изложби и състезания и други информационни материали, свързани с отглеждането и развъждането на кучета от породите, посочени в чл.4./1/.
Б/ Завеждане на племенна книга за породите.
В/ Подобряване качеството на кучетата от тези породи посредством целенасочена развъдна дейност, правилна селекция и внос на ценни екземпляри.
Г/ Ежегодно провеждане на бонитировка на племенните кучета
Д/ Пролетно и есенно извеждане на младите кучета
Е/ Организирането на клубни екстериорни изложби
Ж/ Организиране на клубни изпитания с цел запазването на работните качества на породата
З/ Поддържане на връзки с клубове в чужбина със същия предмет на дейност с оглед получаване на нова информация за породата и начините на нейното развъждане и използването им и за лов
И/ Даване на компетентни консултации на членовете на Клуба, организиране на семинари и други обучения
Й/ Обучение и провъзгласяване на съдии за породите
К/ Организиране на пролетни и есенни полеви изпитания
Л/ Покупко-продажба на дивеч и дивечови продукти с цел обучение и запазване качествата на породите и тяхното популяризиране
М/ Създаване и поддържане на съоръжения за обучение на кучета
Н/ Наемане на ловностопански терени, съгласно изискванията на законите и след получаване на съответните разрешителни, ако се изискват такива с цел запазване и обучение на клубните кучета
О/ Организиране на ловни излети съгласно изискванията на закона за български и чуждестранни ловци с цел популяризирането качествата на породите
Чл.6. Дейността на Клуба се реализира въз основа на доброволност на членовете, свободен избор на организационни форми, изборност, мандатност и периодична отчетност, гласност на всички решения.
ЧЛЕНСТВО И ЧЛЕНСКИ ВНОС
Чл.7. В Клуба могат да членуват неограничен брой дееспособни лица, навършили 18 години, независимо от пол, раса и вероизповедание, които споделят идеите на Клуба, спазват правилата и изискванията на този устав и заплащат редовно членския си внос.
Чл.8. Нови членове се приемат от Управителния съвет /УС/, въз основа на писмена молба до него, придружена от документи определени от УС, след одобрение получено от 2/3 от учредителите на Клуба
Чл.9. Учредителите имат право да отказват членство на физически лица, които не се ползват с добро име, както и на лица, за които е известно, че осъществяват професионална търговия с кучета.
Чл.10. Ако молбата бъде отхвърлена , нова такава може да бъде подадена най-рано след 6 месеца.
Чл.11. При приемане на нов член същият заплаща членски внос в определения от УС размер.
Чл. 12. Членството се прекратява :
А/ При доброволен отказ , посредством еднократно писмено уведомление до УС
Б/ С изключване от Общото събрание, когато е доказано че с поведението си провиненото лице е уронило престижа и доброто име на Клуба, грубо е нарушило изискванията на Устава, както и при неплащане на членския си внос повече от 3 месеца.
В/ От УС при не плащане на членския внос повече от 3 месеца
Чл.13. Всеки член на Клуба заплаща членски внос в определен от УС размер и периодичност.
Чл.14. Всеки член на Клуба има следните права:
А/ Да участва в Общото събрание на Клуба с право на глас и да бъде избиран в органите на управление
Б/ Да изисква клубна информация и безплатно да я ползва
В/ Да прекъсне членството си
Чл.15. Всеки член е длъжен:
А/ Да спазва Устава и другите разпоредби на Клуба
Б/ Да заплаща редовно членския си внос
В/ Да присъства и участва в клубни, национални и международни киноложки мероприятия
Г/ Да информира своевременно за смяна на адреса си
УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ
Чл.15. Ръководните органи на Клуба са :
А/ Общо събрание /ОС/
Б/ Управителен съвет /УС/
В/ Председател на УС
Г/ Комисия по развъдната дейност
ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл.16. /1/. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението
/2/. Членовете на сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице, член на Клуба , което да ги представлява на едно заседание на ОС. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове на Клуба едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.
Чл.17. Общото събрание:
А/ Избира Управителен съвет и Председател на УС
Б/ Изменя и допълва Устава
В/ Приема правилници за осъществяване дейността на Клуба
Г/ Приема и изключва членове съгласно правилата на този Устав
Д/ Взема решение за откриване и закриване на регионални Клубове на породите
Е/ Взема решение за участие в други организации
Ж/ Приема основните насоки и програма за дейността на Клуба
З/ Приема Бюджета на Клуба
И/ Приема отчета за дейността на УС
Чл.18. ОС се свиква на заседание от УС. Една трета от членовете на Клуба имат право да поискат от УС да свика ОС и ако той не отправи писмена покана за свикване в месечен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището на Клуба по писмено искане на заинтересуваните лица.
Чл.19./1/. ОС е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове на Клуба. При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.
/2/. Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.
Чл.20. При гласуване всеки член има право на един глас.
Чл.21. Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство /50%+1 глас/ от присъстващите.
Чл.22. Решенията за изменение и допълнение на Устава се вземат с мнозинство от 50% + 1 гласа от всички членове на Клуба
Чл.23. ОС не може да взема решения, които не са включени в обявения за заседанието дневен ред.
Чл.24. За всяко заседание на ОС се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, водило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл.25. Управителния съвет се състои от три лица - членове на Клуба.
Мандат
Чл.26. УС се избира за срок от пет години като негови членове могат да бъдат преизбирани неограничено.
Правомощия
Чл.27. Управителният съвет:
А/ Осигурява изпълнението на решенията на ОС.
Б/ Разпорежда се с недвижимото и движимо имущество съгласно разпоредбите на този Устав.
В/ Подготвя и внася в ОС проекта за бюджет.
Г/ Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на Клуба.
Д/ Определя реда и организира извършването на дейността на Клуба, включително тази в обща полза и носи отговорност за това.
Е/ Определя адреса на Клубът.
Ж/ Приема правила за работата си.
З/ Определя размера на членския внос.
И/ Взема решения по всички други въпроси , освен по тези които са от компетентността на ОС на Клуба.
К/ Подготвя и предлага кандидат съдии пред националната киноложка структура.
Чл. 28. УС води следните документи:
А/ Протоколи от ОС
Б/ Протоколна книга за заседанията на УС
В/ Счетоводна документация
Г/ Племенна книга, регистър, оценителни листове, фото и видео архив
Заседания
Чл.29. Заседанията на УС се свикват от Председателя по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж на три месеца, както и по писмено искане на всеки от неговите членове. Ако председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото искане, такова се свиква от всеки от заинтересованите членове на УС.
Чл. 30./1/. Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на УС. За присъстващо се счита и лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща удостоверяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
/2/. Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.
Чл.31. Заседанията се водят от председателя на УС, а в негово отсъствие от избран от УС негов член.
Решения
Чл. 32. УС взема решенията си с мнозинство от всички членове.
Чл. 33. Членовете на УС носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи интересите и имуществото на Клубът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл.34. Председателят на УС представлява Клуба пред всички държавни органи, обществени организации и националната киноложка структура БРФК, представляваща Република България пред Международната киноложка федерация и пред чуждестранни киноложки организации; заверява документите, издадени от Клуба, ръководи дейността и се разпорежда с имуществата и паричните средства по решение на УС. Председателят контролира работата на Комисията по развъдна дейност при сертифициране на новородени кученца и татуирането им. Завежда общия регистър и оценителните листове, както и фото и видео архива на Клуба.
Чл. 35. Председателят на УС няма право да извършва разпоредителни действия и да обременява с тежести недвижимите имоти на Клуба без решение за това от УС.
ЗАПАЗЕНИ ПРАВА ЗА УЧРЕДИТЕЛИТЕ
Чл.36. Учредителите имат право да избират Управителен съвет и Председател на Управителния съвет като в този случай решението на учредителите отменя решението на ОС по чл.17.т.1.
Чл.37. Учредителите имат право да отказват прием на нови членове по причини, свързани с дейността, Устава и доброто име на Клуба. В този случай решението на учредителите отменя решенията на всички други органи на Клуба, които му противоречат.
Чл. 38. При доказан случай на уронване на престижа и доброто име на Клуба, учредителите могат да изключват и вече приети членове. Решението им в този случай не подлежи на контрол от другите органи на сдружението.
Чл.39. Учредителите могат да отменят решенията на ОС по чл.17.т2., като в този случай могат да отхвърлят промените изцяло или частично, както и да извършват промени в Устава с цел запазване целите на Клуба и интересите на членовете му.
Чл.40. Всички решения по чл. 36; 37;38 и 39 от настоящия Устав се вземат с мнозинство две трети от всички учредители.

КОМИСИЯ ПО РАЗВЪДНАТА ДЕЙНОСТ
Чл.40. Комисията по развъдната дейност /КРД/ осъществява цялостен контрол по развъдната дейност, изготвя следните документи: акт за връзка, сертификат за новородените кученца, селекционно удостоверение.
Чл.41. КРД се отчита пред ОС
Чл.42. КРД се състои от трима членове, които избират помежду си председател. Председателя на КРД ръководи заседанията на комисията и я свиква, когато това е необходимо. КРД може да се свика и от всеки от членовете и с писмена покана.
Чл.43. Решенията на КРД се вземат с мнозинство от две трети от всички членове на комисията.
ИМУЩЕСТВО
Чл.44. Имуществото на Клуба се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона.
ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА
Чл.45. Източници на средства на сдружението са имуществените вноски на членовете, стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения от физически и юридически лица , спонсорство и по всички не забранени от закона начини за набиране на средства , приходи от клубни прояви, издаване на родословни документи.
Имуществени вноски на членовете
Чл.46. Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от УС, който посочва и начина на внасянето им.
Чл.47. Набраните средства могат да се използват само целите и задачите на Клуба. Всички направени разходи се документират и контролират от УС.
П РЕКРАТЯВАНЕ
Чл.48. Сдружението се прекратява:
А/ По решение на ОС
Б/ По решение на Окръжния съд по седалището в случаите на чл.13,ал.1, т.3 от ЗЮЛНЦ
ЛИКВИДАЦИЯ
Чл.49./1/. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.
/2/.Ликвидацията се извършва от УС, а в случаите на чл.13, ал.4 и чл.14,ал.3 ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от Окръжния съд по седалището.
/3/. Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства , а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на сдружението. Той няма право да прехвърля имущество на лицата по чл. 43, ал.2 ЗЮЛНЦ.
Имущество след ликвидацията
Чл.50./1/. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя на членовете на клуба по тяхно писмено споразумение относно разпределението му. Ако такова споразумение не бъде постигнато, разпределението се извършва от съда.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.51./1/. БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КЛУБ "СРЪБСКО ТРИЦВЕТНО ГОНЧЕ" има свой печат, значка, членска карта акт за връзка, сертификат за новородените кученца, селекционно удостоверение и емблема.
/2/.Емблемата е кръгла. На нея е изобразено куче от породата сръбско трицветно гонче с надпис “БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КЛУБ СРЪБСКО ТРИЦВЕТНО ГОНЧЕ”.
/3/. Печатът на Клуба е копие на емблемата му.
/4/. Документите , издадени от комисията по развъдна дейност, се изписват на български и английски език.
Чл.52. Всички ръководни длъжности в клуба се изпълняват на обществени начала. Изключение се допуска само с решение на УС и УЧРЕДИТЕЛИТЕ.
Чл. 53. Настоящия Устав е приет и подписан от учредителите на Учредително събрание на 05.02.2004 г. в гр.София.

УЧРЕДИТЕЛИ
1. Петър Тошков Петров
2. Момчил Тошков Петров
3. Милен Стефков МихайловAз нищо немога да разбера unsure.gif Ще правите ли нов клуб на СТГ ???

My Signature
MOLITVA ZA LOV
Jesam.
I moja puška i moj pas.
Lovac sam,
al' pravičan.
Kao što Plakida bejaše, čuvši glas
Gospodnji Isusa Hrista,
i posta Evstatije.
Čuvaj me Gospode bože iskušenja
i u pravdi održi me,
da se po zapovedima tvojim vladam
i podari mi plen koji mi i uistinu pripada.
Poštujući tebe, poštujem i tvoje darove,
što njeno veličanstvo priroda ima,
a zavet Gospodu, da ne skrnavim delo
Božjih ruku, dajem i molim
za pušku i mog psa.
Amin.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
BOGO
публикуване Mar 4 2011, 11:09 AM
Коментар #92
  

Баш ловец
Икона на групата

Група: Модератори
Мнения: 254
Skype:


 
 
Всичко зависи от това какво ще решат учредитилите на собщото събрание , дали ще склонят да променят устава ,като премахнат правата на учредителите ,така ,че всички да са равни .

Общото събрание на БНК"Сръбско трицветно гонче" ще се състои от 10.00ч на 26.03.2011г, в град София, жк. "Люлин" 10, бл.109 , ресторант "МОНТЕРЕЙ".
Дневен ред:
1. Отчет на Ръководството на Клуба за извършената работа.
2. Прием на нови членове
3. Избор на ново ръководство и освобождаване на старото
4. Насоки в развитието да клубната дейност
5. Други

My Signature
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Stankosi
публикуване Mar 13 2011, 09:11 PM
Коментар #93
  

Мощен Потребител
Икона на групата

Група: Модератори
Мнения: 55
Skype:


 
 
Цитат(BOGO @ Mar 4 2011, 10:10 AM) *
Всичко зависи от това какво ще решат учредитилите на собщото събрание , дали ще склонят да променят устава ,като премахнат правата на учредителите ,така ,че всички да са равни .

Общото събрание на БНК"Сръбско трицветно гонче" ще се състои от 10.00ч на 26.03.2011г, в град София, жк. "Люлин" 10, бл.109 , ресторант "МОНТЕРЕЙ".
Дневен ред:
1. Отчет на Ръководството на Клуба за извършената работа.
2. Прием на нови членове
3. Избор на ново ръководство и освобождаване на старото
4. Насоки в развитието да клубната дейност
5. Други


След събиранието ще пиша какво се работи при нас като се иска да се разработи ново кинолошко дружество или клуб... dry.gif Ще изчакаме още тези 2 седмици...

My Signature
MOLITVA ZA LOV
Jesam.
I moja puška i moj pas.
Lovac sam,
al' pravičan.
Kao što Plakida bejaše, čuvši glas
Gospodnji Isusa Hrista,
i posta Evstatije.
Čuvaj me Gospode bože iskušenja
i u pravdi održi me,
da se po zapovedima tvojim vladam
i podari mi plen koji mi i uistinu pripada.
Poštujući tebe, poštujem i tvoje darove,
što njeno veličanstvo priroda ima,
a zavet Gospodu, da ne skrnavim delo
Božjih ruku, dajem i molim
za pušku i mog psa.
Amin.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
BOGO
публикуване Mar 14 2011, 12:56 PM
Коментар #94
  

Баш ловец
Икона на групата

Група: Модератори
Мнения: 254
Skype:


 
 
Извинявам се за лошото качество ,но все пак не съм оператор wink.gif

http://www.youtube.com/watch?v=Ch8GrmZFZAQ

My Signature
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
koko223
публикуване Mar 14 2011, 07:29 PM
Коментар #95
  

Баш ловец
Икона на групата

Група: Модератори
Мнения: 466


 
 
Работата е сериозна скача през прозорците и гони яко ! Гатерчето е 6 ay.gif Направо имаш повод да почерпиш az.gif

Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
BOGO
публикуване Mar 14 2011, 07:47 PM
Коментар #96
  

Баш ловец
Икона на групата

Група: Модератори
Мнения: 254
Skype:


 
 
Цитат(koko223 @ Mar 14 2011, 06:30 PM) *
Работата е сериозна скача през прозорците и гони яко ! Гатерчето е 6 ay.gif Направо имаш повод да почерпиш az.gif


Да и това е след 10 минутно гонене ,защото вътре бяха 4 бр. прасета ,направо и разказаха играта. Накрая и тя и те бяха направо гроги biggrin.gif . Хубавото в случая е ,че доста умело се пазеше от голямото ,което и налиташе. А за почерпката ,няма проблем wink.gif drinks.gif

My Signature
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
BOGO
публикуване Mar 17 2011, 02:34 PM
Коментар #97
  

Баш ловец
Икона на групата

Група: Модератори
Мнения: 254
Skype:


 
 
Къде сте бе колеги ,няма ли какво да покажете ohmy.gif

Прикрепен файл  15032011013.jpg ( 851.39K ) Брой изтегляния: 4


Прикрепен файл  15032011018.jpg ( 896.87K ) Брой изтегляния: 5

My Signature
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
koko223
публикуване Mar 17 2011, 06:51 PM
Коментар #98
  

Баш ловец
Икона на групата

Група: Модератори
Мнения: 466


 
 
Какво да покажем майна, ние сме със старата техника biggrin.gif

Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
koko223
публикуване Mar 23 2011, 09:16 PM
Коментар #99
  

Баш ловец
Икона на групата

Група: Модератори
Мнения: 466


 
 
Данчо и Бого да не се скатават, а да вземат да се похвалат biggrin.gif Разузнаването работи !

Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
BOGO
публикуване Mar 24 2011, 02:56 PM
Коментар #100
  

Баш ловец
Икона на групата

Група: Модератори
Мнения: 254
Skype:


 
 
Цитат(koko223 @ Mar 23 2011, 08:17 PM) *
Данчо и Бого да не се скатават, а да вземат да се похвалат biggrin.gif Разузнаването работи !


Ааааа , не се и съмнявам ,ама чакай малко да ми изветрее главата be.gif biggrin.gif .

My Signature
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 

9 страници V  « < 3 4 5 6 7 > » 
Reply to this topicStart new topic


1 потребители четат тази тема (1 гости и 0 анонимни потребители)
     
  0 Потребител(и):  


Forum Jump
     
 
 
 

Балкански Ловец


Лека версия Времето сега е: 22nd July 2018 - 01:31 PM